تبلیغات
مرکز فوریت های پزشکی شهرستان دهلران - مسمومیت دارویی 1
مرکز فوریت های پزشکی شهرستان دهلران
هر فوریت یک زندگی...
"و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا":هر کس نفسی را حیات بخشد(از مرگ نجات دهد)مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است."قران کریم سوره مائده آیه 32"

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 25 فروردین 1389

مسمومیت ها

 

مقدمه

سم شناسی ، مطالعه توكسین ها وضدسم ها واثرات آنها روی موجودات زنده است.

موا رد اورژا نسی مسمومیت  ناشی ازخوردن ، استنشاق ، جذب ازسطح بدن یا تزریق مواد توكسیك ا ست ،كه بعدا عوارض نامطلوب آنها روی بافتها ومكانیسم های متابولیك اعمال می شود.

 

اپیدمیولوژی

آمارمسمومیت درطول سالیان گذشته درحال افزایش می باشد

حدودا 10% بیماران بخش اورژا نس و همچنین  بیماران EMS   را مسمومیت تشكیل می دهد.

70% ازمسمومیت های اتفاقی دركودكان زیر 4سال اتفاق می افتد.

80% از همه اقدام به خودكشی ها بامصرف بیش ازحد یك دارو صورت می گیرد

اغلب مسمومیت ها و مصرف بیش ازحد دربالغین عمدی است

راه های مختلف قرارگرفتن بدن درمعرض موادتوكسیك

سم ها برای ایجاد اثرات مخرب ، باید به بدن وارد شوند.  راه های قرارگرفتن درمعرض موادتوكسیك عبارتنداز: خوردن ، استنشاق ، جذب سطحی ، تزریق به یاد داشتن این موضوع اهمیت دارد كه مواد سمی هم اثرات فوری وهم اثرات تاخیری دارند

خوردن خوردن(ingestion ) شایعترین طریقه ورود مواد توكسیك به بدن است.

سم های خورده شده شایع عبارتند از:

1. مواد ساخته شده از نفت      2. موادپاك كننده 

3. موادآرایشی    4. داروها     5. گیاهان      6. غذاها

اثرات فوری خوردن مواد سوزاننده ازقبیل اسیدها یا قلیاها ی قوی شامل سوختگی لب ها ، زبان ، گلو و مری می باشد.

اثرات تاخیری ناشی از جذب سم ازدستگاه گوارش است . بعضی از سم ها شاید تا چند ساعت در معده باقی بمانند.

استنشاق

استنشاقinhalation)) یك ماده ا ستنشاقی باعث جذب سریع آن ازطریق غشای مویرگ های احاطه كننده آلوئول های ریه می شود.

توكسین های ا ستنشاق شده می توانند مجرای تنفسی راتحریك كنند، كه باعث ادم گسترده وتخریب بافتی شوند.

مواد استنشاقی می توانندبه صورت گاز، بخار ،دود ویا آئروسل باشند.

شایعترین مواد سمی استنشاقی عبارتند از:

*گازهای سمی     *منوكسیدكربن   *دی اكسیدكربن  *آمونیاك    *كلر  *فرئون    *بخارها ،دودها   *تتراكلریدكربن  *گازاشك آور *گازخردل

جذب سطحی

ورود ماده سمی ازطریق پوست یاغشا های مخاطی است. شایع ترین مواد گیاهان سمی ازقبیل پیچك سمی ،بلوط سمی می باشد.

امكان داردبسیاری ازمواد سمی ازطریق پوست جذب شوند.ارگانوفسفات هاكه بعنوان آفت كش استفاده می شوند براحتی ازطریق تماس پوستی جذب می شوند.

تزریق

تزریق یك ماده سمی به زیرپوست،درون عضله یا درون رگ باعث هردو اثرات فوری وتاخیری می شود.

به غیر ازتزریق عمدی ، اغلب مسمومیت های ناشی ازتزریق ،ناشی ازگازگرفتگی وگزیدگی توسط حیوانات وحشرات هستند. مثل مورچه های آتشین وزنبورها ،كنه ها ، عنكبوتها ،عقرب ها ، مارها وجانوران آبزی

اصول كلی ارزیابی ودرمان مسمومیت ها

 

ارزیابی صحنه:                                                        

   ارزیابی را با ارزیابی صحنه شروع كنید. مراقب هرگونه خطر احتمالی برای خود باشید. درمسمومیت ها خطرات ویژه را به یاد داشته باشید. دربیمارانی كه خودكشی كرده اند، احتمال بروزخشونت ازطرف آنها وجود دارد. دنبال نشانه های مصرف بیش ازحد، مثل ورق های خالی قرص وسرنگ باشید. اورژانس های مربوط به مواد خطرناك وریخته شدن مواد شیمیایی می تواند به سرعت همه افراد را دچارعجز كند    باتیم امدادآموزش دیده وسایرامدادگران درصورت نیاز تماس بگیرید

 

ارزیابی اولیه:                                                         

 بعداز ارزیابی صحنه ،ارزیابی اولیه را انجام دهید. سریعا وضعیت هوشیاری را ارزیابی كنید.ارزیابی ABCدر مسمومیت ها حیاتی است ، زیرااختلال در راه هوایی و نارسایی تنفسی ازعوارض شایع مسمومیت ها هستند. این موضوع می تواند ناشی از آسیب ریوی ، ترشحات زیاد یا كاهش فعالیت تنفسی  ثانویه به تغییروضعیت هوشیاری باشد.               

 بعداز ارزیابی ABC بیمار ، انتقال او را در اولویت قرار دهید.

 

 

شرح حال ، معاینه جسمانی وارزیابی مداوم:            

   برای بیماران هوشیار باشرح حال شروع كنید.دانستن اینكه درمعرض چه نوع ماده سمی قرارگرفته، زمان وقوع كی بوده است ، مهم می باشد.زیراعوارض سم باگذشت زمان ایجاد میشود.     سپس معاینه جسمانی لازم باگرفتن علایم حیاتی انجام دهید.  دربیماران غیرهوشیار  معاینه جسمانی سریع را ازسرتاپا انجام دهید.سپس اقدام به گرفتن شرح حال ازبستگان یا سایر اطرافیان كنید.  هرگز اقدامات حمایتی یا انتقال فوری بیمار را به بیمارستان بخاطرتماس با مركز ارتباطات به تاخیر نیاندازید.          بدنبال دانستن این موضوع باشید كه بیمار درمعرض چه ماده سمی قرارگرفته است، وچه موقع دچارمسمومیت شده

 وضعیت بیماران دچارمسمومیت می تواند به طور ناگهانی وسریع بدتر شود، بایستی ارزیابی مداوم برای این بیماران صورت گیرد. برای بیماران پایدار هر15 دقیقه یكبار وبرای بیماران بدحال هر5دقیقه یكبار.

درمان

پاك كردن آلودگی                                    

 بعداز كنترل راه هوایی ، كمك به تنفس ومایعات وریدی  اقدام به پاك كردن آلودگی decontamination كنید. پاك كردن آلودگی جهت به حداقل رسانیدن مسمومیت با كاهش حجم توكسین جذب شده بدرون بدن است .          

ا صول پاك كردن آلودگی عبارتند از:                                    

      1. كاهش ورود                   2. كاهش جذب                       3. افزایش دفع

 

كاهش ورود بیشتر توكسین به بدن:                                

  -دوركردن فرد ازمحیطی كه آلوده است                           

 -خارج كردن نیش وكیسه زهر ازروی بدن فرد گزیده شده  

 - درفرد دچارمسمومیت با ارگانوفسفره بایستی لباس های بیمار درآورده شود وپوست با آب وصابون شسته شود

كاهش جذب توكسین:                               

 معمولا درمورد توكسین های خورده شده بكار می رود. قبلا ازشربت ایپكا استفاده می شد .بدلیل اینكه استفراغ ایجاد شده فقط باعث كاهش جذب 30 درصدی شده و70% باقیمانده توكسین جذب می شود ،همچنین استفراغ استفاده از شاركول فعال وسایر آنتی دوت ها ی خوراكی رامحدود میكند .لذا استفاده از آن دیگر توصیه نمی گردد.      

 

شستشوی معده gastric lavage : مطالعات نشان می دهد كه شستشوی معده تقریبا هیچ سمی را از بدن خارج نمی كند ، مگر این كه كمتر از یك ساعت ازورود آن به معده گذشته باشد.                                                              درموا قعی خوردن مواد سمی كه به شاركول متصل نمی گردد وآنتی دوتی برای آن وجود ندا رد می شود از شستشوی معده استفاده كرد.      موثرترین روشی كه بطور گسترده برای كاهش جذب  توكسین ها استفاده می شود ، شاركول فعال است. با جذب مولكول های توكسین  ازجذب آنها به گردش خون جلوگیری می كند.

 

افزایش دفع:  مسهل هایی ازقبیل سوربیتول ، حركت لوله گوارش را بیشتر می كنند، بنابراین مدت زمان باقی ماندن توكسین ها درلوله گوارش راكوتاه می كنند. ( مسهل ها نباید دركودكان استفاده گردد)                                                            شستشوی كامل روده  روش دیگری برای افزایش دفع ماده سمی است

 

 

آنتی دوت ها

 

آنتی دوت ماده ای است كه یك توكسین ویژه راخنثی می كند یا با اثرات آن دربدن مقابله می كند.

استامینوفن   ←ان- استیل سیستئین             اتروپین ←فیزوستیگمین             

بنزودیازپین ها  ← فلومازنیل                   منوكسیدكربن ← اكسیژن                 سیانید ← آمیل نیتریت  ونیتریت سدیم          آهن← دفروكسامین                           جیوه،آرسنیك   ← BAL                        متانول ←اتانول                            اپیات ها  ← نالوكسان                           ارگانوفسفره  ← آتروپین وپیرالیدوكسیم

 

طبقه بندی: اقدامات درمانی اورژانسی، 
ارسال توسط مصطفی عباسی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
لینک دوستان

تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به مرکز فوریت های پزشکی شهرستان دهلران می باشد.